Przejdź do sekcji:
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Nadużycia finansowe

Nadużycia finansowe

Czym są nadużycia finansowe?

Nadużycie finansowe – zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej
w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

·       wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,

·       nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,

·       niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

 

Polityka instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO 2014 – 2020) w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

Instytucje w systemie realizacji RPO 2014- 2020:

·       Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Opolskiego oraz

·       Instytucje Pośredniczące: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (Związek ZIT),

utrzymują wysokie standardy prawne, etyczne i moralne, przestrzegają zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości oraz stosują szereg środków administracyjno-organizacyjnych oraz technik prewencyjnych mających na celu zapobieganie i wykrywanie nadużyć oraz konsekwentne informowanie właściwych organów o przypadkach ich powstania.

 

Głównym założeniem wynikającym ze wskazanego podejścia jest zapewnienie postrzegania instytucji zaangażowanych
w realizację RPO WO 2014-2020, jako przeciwnych przejawom nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktowi interesów.

 

Powiadamianie o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego:

Każda osoba posiadająca istotne informacje świadczące o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego
w ramach RPO WO 2014-2020, ma możliwość powiadomienia właściwych w danej sprawie organów:

 

1. Policji lub innego uprawnionego organu ścigania

Osoby posiadające wiedzę o przestępstwie lub mające wiedzę mogącą przyczynić się do wykrycia samego czynu zabronionego lub jego sprawców, mogą dokonać zgłoszenia do właściwego organu ścigania:

·       za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu,

·       osobiście, we właściwej miejscowo jednostce Policji albo prokuratury,

·       anonimowo, bez podawania swoich danych osobowych, np. telefonicznie lub pisemnie.

2. UOKiK 

W przypadku podejrzeń popełnienia nadużyć finansowych, mogących stanowić praktyki ograniczające konkurencję należy zgłosić je Prezesowi UOKiK na podstawie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgłoszenie,
o którym mowa powyżej, następuje w formie pisemnego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem.

W przypadku powiadomienia UOKiK, może zostać wykorzystany wzór zgłoszenia zamieszczony przez Instytucję pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/zglos_zmowe_przetargowa.php.

 

3. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Każdy obywatel może bezpośrednio poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji, mającym wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Wszelkie dostępne dokumenty potwierdzające te informacje powinny również zostać przekazane.

Ze służbami OLAF można się skontaktować we wszystkich językach urzędowych:

·       za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach – FNS (Fraud Notification System) dostępnego na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu/;

·       pocztą, kierując korespondencję na adres OLAF – European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue Joseph II, 30, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations_pl

 

Każda informacja dotycząca nadużyć finansowych związanych z realizacją RPO WO 2014-2020 może być również zgłaszana bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) lub Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Związek ZIT – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska).

 

Przydatne dokumenty

W celu poszerzenia wiedzy na temat nieprawidłowości – w tym nadużyć finansowych – Instytucja Zarządzająca zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami:

·       Podręcznik antykorupcyjny dla urzędników, opublikowany na stronie www.antykorupcja.gov.pl;

·       Podręcznik antykorupcyjny dla przedsiębiorców, opublikowany na stronie www.antykorupcja.gov.pl;

·       Praktyczny przewodnik dotyczący konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-...

·       Praktyczny przewodnik w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-forged-docum...

·       Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych http://www.cba.gov.pl/ftp/pdf/Rekomendacje_CBA.pdf

Dodatkowe informacje zostały zawarte na stronie internetowej Instytucji Zarządzajacej RPO WO 2014-2020 w zakładce Kontrola, nadużycia finansowe

 

 

Artykuł był wyświetlony 629 razy

Metryczka dokumentu

Utworzył Łukasz Krawczyk 05.07.2022r., 10:07

Wersje dokumentu