Przejdź do sekcji:
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Informacja dotycząca sposobu obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), regulująca zakres, zasady i sposób obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wprowadza następujące zasady dostępu do usług polegających na komunikowaniu się osób doświadczających trudności w komunikowaniu:

Osoby uprawnione mogą kontaktować się z tutejszym Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, tj. za pośrednictwem:

  • lub poczty tradycyjnej na adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw urzędowych) w kontaktach z tutejszym Urzędem, z wyłączeniem spraw wskazanych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742). W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. uprawnień, nie wymaga się przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Osoby uprawnione w kontaktach z tutejszym Urzędem mają prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN. Stosownie do zapisów ustawy uprawnione osoby, aby skorzystać z usługi tłumacza PJN, SJN lub SKOGN winny zgłosić urzędowi chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem metody komunikowania się nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać w Punkcie Informacyjnym Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Znajduje się on na  parterze w budynku przy ul. Krakowskiej 38 – szklane drzwi po lewej stronie od wejścia do budynku głównego. Można też złożyć wniosek w Sekretariacie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38 – czwarte piętro lub przesłać mailem pod adres: biuro@ocrg.opolskie.pl

Zgłoszenie do pobrania znajduje się poniżej.

W momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia się o tym fakcie osobę uprawnioną uzasadniając decyzję, jednocześnie wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

W Urzędzie można załatwić swoje sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Urząd udostępnia wszelkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

Artykuł był wyświetlony 270 razy

Metryczka dokumentu

Utworzył Łukasz Krawczyk 17.03.2023r., 08:03

Wersje dokumentu